Laivu lietošanas noteikumi

1. Mantas peldlīdzekli drīkst iekraut un arī pasažieri tajā drīkst iekāpt tikai pēc peldlīdzekļa nolaišanas ūdenī un kad laiva stāv paralēli krastam.
2. Nedrīkst pieļaut smērvielu, šķīdinātāju, skābju un citu līdzīgas iedarbības vielu nokļūšanu uz peldlīdzekļa virsmas.
3. Peldlīdzeklis ir jāsargā no mehāniskiem bojājumiem. To nedrīkst vilkt pa zemi, kā arī nedrīkst pieļaut tā saskarsmi ar asiem un cietiem priekšmetiem, kuri var nodarīt mehāniskus bojājumus peldlīdzeklim.
4. Nedrīkst pārslogot peldlīdzekli ar lielāku svaru nekā ir pieļaujams, tas ir līdz 300kg.
5. Pēc katras peldlīdzekļa izmantošanas un pirms peldlīdzekļa nodošanas, attīriet to no netīrumiem, izmazgājiet ar ūdeni, noslaukiet un izžāvējiet.
6. Peldlīdzekli drīkst izmantot saldūdens upēs un ezeros, ja viļņu augstums nepārsniedz 0,25 m.
7. Ar peldlīdzekli drīkst attālināties no krasta ne vairāk par 250 m pie temperatūras no -5 līdz +45 grādiem.
8. Ir aizliegts izmantot peldlīdzekli ledus iešanas laikā, kā arī piesārņotās un piedrazotās ūdens tilpnēs, kā arī tilpnēs ar lielu straumi, sēkļiem un ūdenskritumiem.
9. Vietās, kur ūdens tilpne neatbilst drošas pārvietošanās prasībām, peldlīdzeklis ir jāpārvieto pa krastu līdz vietai, kura atbilst drošas pārvietošanās prasībām.
10. Peldlīdzeklī ir aizliegts stāvēt, kā arī sēdēt uz tā malām.
11. Aizliegts sēdēt, gulēt laivā, kad tā atrodas uz sauszemes.
12. Peldlīdzekļa izmantošanas laikā drīkst veikt tikai tādus manevrus un darbības ar Peldlīdzekli, kas ir savienojamas ar veselo saprātu un savām spējām.
13. Ja peldlīdzekļa izmantošanas laikā tajā sāk ieplūst ūdens tad ir nekavējoties jāiras krastā, lai pasargātu pasažierus un kravu no bojā ejas vai bojājuma.
14. Braucot laivā, Jums ir jālieto glābšanas vestes.
15. Laivu drīkst nest tikai bez bagāžas.